Toimintasuunnitelma 2017

 

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka sääntöjen mukaisen toiminnan tarkoituksena on

– edistää Vehmersalmen alueen asukkaiden ja osavuosiasukkaiden hyvinvointia

– kansalaisjärjestöjen, yritysten ja alueella toimivien julkisten laitosten toimintamahdollisuuksia ja elinkelpoisuutta

– vaalia ja edistää Vehmersalmen kulttuuriperintöä ja liikuntakulttuuria

– edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja pyrkiä toiminnallaan aktivoimaan jäsenistönsä ja alueen asukkaiden osallisuutta erityisesti heitä koskevassa päätöksenteossa

1. Hallinto ja talous
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 44 henkilöjäsentä ja 8 yritys- tai yhdistys-jäsentä.
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen kokouksia pidetään noin 10 kertaa toimintavuonna.
Yhdistyksen varainhankinta perustuu pääosin jäsenmaksutuloihin ja kaupungin avustukseen. Vuonna 2017 pyritään kehittämään varainhankintaan uusia keinoja.

2. Varsinainen yhdistystoiminta

2.1 Kaupunkiyhteistyö ja lähidemokratia
Koy Vehmersalmi ry tekee yhteistyötä kaupungin palvelualueiden kanssa sekä hankkii ja välittää aktiivi-sesti tietoa Vehmersalmen kuntapalveluista. Yhdistys seuraa tiiviisti aluettamme koskevia suunnitelmia ja pyrkii tarvittaessa vaikuttamaan päätöksentekoon. Nämä tehtävät siirtyvät kesäkuussa toimintansa aloittavalle Pitäjäraadille, jolla on jatkossa päävastuu alueen asukkaiden ja toimijoiden äänen kuulumi-sesta kaupungin päätöksenteossa.
Koy tiedottaa kesäkuussa 2017 työnsä aloittavasta Pitäjäraadista ja innostaa asukkaita, yhdistyksiä ja yrityksiä osallistumaan tulevaan Pitäjäkokoukseen, jossa raadin jäsenet valitaan. Koy:n ja Pitäjäraadin välisen yhteistyön rakentaminen ja toteuttaminen on tärkeimpiä vuoden 2017 tavoitteista.
Koy Vehmersalmi ry pitää myös aktiivisesti yhteyttä alueen poliittisiin päätöksentekijöihin ja seuraa uuden Sote- maakuntamallin etenemistä Vehmersalmen näkökulmasta.
Koy:llä on meneillään suunnitelmat Frisbee golf-radan rakentamisesta, joka toteutetaan yhteistyössä Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen, Vehmersalmen koulun ja paikallisten toimijoiden kanssa. Ra-dan suunnittelua ja kaupunkiyhteistyötä luotsaa Koy:n hallituksen jäsen Pentti Ruotsalainen.

2.2 Alueellinen yhteis- ja verkostotyö
Yhteistyö asuinalueemme kansalaisjärjestöjen, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa on edelleen tärkeä painopistealue kaupunginosayhdistyksemme toiminnassa.
Koy Vehmersalmi ry pyrkii rakentavalla toiminnallaan edistämään yhdistysten, yritysten ja muiden toi-mijoiden välistä yhteistyötä ja samalla vahvistamaan alueellisen yhteistyön koordinoijan roolia

2.3 Tiedottaminen:
Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on asukaslähtöinen tiedottaminen ja sen kehittäminen. Asukaslähtöi-syys edellyttää, että tiedottaminen toteutetaan niin, että tieto tavoittaa mahdollisimman laajasti kaikki asukkaat ja toimijat Vehmersalmella. Digitalisaation myötä sähköinen tiedonvälitys ja palvelut tulevat olemaan suuria haasteita mutta myös mahdollisuuksia tiedonvälityksessä ja palveluiden tuottamisessa.
Tiedotetaan asukkaille, osavuosiasukkaille, yrityksille ja yhteisöille kaupungin suunnitelmista, päätök-sistä ja ajankohtaisista asioista, tärkeistä hankkeista ja tapahtumista Vehmersalmella
Tiedottamisessa käytetään yhdistyksen nettisivuja, Vehmersalmen Seutu fb-sivua, Vehmeriläinen fb-ryhmää, Vehmeriläinen lehteä sekä paperisia tiedotteita.

Koy Vehmersalmi ry pyrkii ylläpitämään:
 kuntapalvelujen yhteystietoja (nettisivut)
 tapahtumakalenteria (nettisivut/paperitiedote)
 yhdistysluetteloa (nettisivut/linkki)
 Vehmersalmen Palveluhakemistoa (nettisivut/paperihakemisto 2017)

2.4 Tilaisuudet, tapahtumat, koulutukset
 Uusi Sote -malli; asiantuntijan vierailu/yleisötilaisuus tammi-helmikuu 2017; yhteistyö Vehmer-tuvan & muiden toimijoiden kanssa
 Vehmersalmi-päivät
 Joulutapahtuma
 Ensiapukoulutus (kevät 2017/vastuuhenkilönä Tuula Savolainen)
 Teatteriretki
 Osallistuminen Rakenna ja Asu – päiville Kuopiossa 25.–26.2.2016 (vastuuhenkilönä Satu Harju)

3. Yhdistyksen jäsenyydet ja osallistuminen
Kaupunginosayhdistys on jäsenenä Pohjois-Savon Kylät ry:ssä ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:ssä, joiden kokouksiin ja tilaisuuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
Yhdistyksen hallitus nimeää edustajat Maaseudun Yhteistyöryhmään ja Vehmersalmen yhteisölli-seen oppilaitoshuoltoryhmään.

4. Leader – jatkohanke ”Vehmersalmen palvelujen kehittäminen”
Koy Vehmersalmi hakee marraskuussa 2016 Leader – rahoitusta kehittämishankkeelle, jonka tavoit-teena on lähipalvelujen kehittäminen ja tuottaminen ja yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen em. toiminnoissa. Mikäli hanke toteutuu, yhdistyksen toiminnan volyy-mi ja vastuut lisääntyvät merkittävästi.

Hyväksytty Koy Vehmersalmi ry:n syyskokouksessa 15.11.2016

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja