Toimintasuunnitelma 2018

 

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka sääntöjen mukaisen toimin-nan tarkoituksena on
 edistää Vehmersalmen alueen asukkaiden ja osavuosiasukkaiden hyvinvointia ja
 kansalaisjärjestöjen, yritysten ja alueella toimivien julkisten laitosten toimintamahdollisuuksia ja elinkelpoisuutta sekä
 vaalia ja edistää Vehmersalmen kulttuuriperintöä ja liikuntakulttuuria
 edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja pyrkiä toiminnallaan aktivoimaan jäsenistönsä ja alueen asukkaiden osallisuutta erityisesti heitä koskevassa päätöksenteossa
1. Hallinto ja talous
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 54 henkilöjäsentä ja 17 yritys- tai yhdis-tysjäsentä.
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen kokouksia pidetään noin 10 kertaa toimintavuonna.
Yhdistyksen varainhankinta perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön, Vehmeriläinen lehti-tuottoon, jäsen-maksutuloihin ja kaupungin avustukseen. Vuonna 2018 kehitetään varainhankintaan uusia keinoja. Var-sinaiseen toimintaan hyödynnetään Leader ym.hankkeita.
2. Varsinainen yhdistystoiminta
2.1 Kaupunkiyhteistyö ja lähidemokratia
Koy Vehmersalmi ry tekee yhteistyötä kaupungin palvelualueiden kanssa sekä hankkii ja välittää aktiivi-sesti tietoa Vehmersalmen kuntapalveluista. Yhdistys seuraa tiiviisti aluettamme koskevia suunnitelmia ja pyrkii tarvittaessa vaikuttamaan päätöksentekoon yhdessä Pitäjäraadin kanssa. Kesäkuussa aloitta-neella Pitäjäraadilla on päävastuu alueen asukkaiden ja toimijoiden äänen kuulumisesta kaupungin päätöksenteossa.
Koy:n ja Pitäjäraadin välisen yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen on tärkeimpiä vuoden 2018 ta-voitteista.
Koy Vehmersalmi ry pitää myös aktiivisesti yhteyttä alueen poliittisiin päätöksentekijöihin ja seuraa uu-den Sote- maakuntamallin etenemistä Vehmersalmen näkökulmasta.
Frisbeegolf-radan rakentaminen on edellisen toimintasuunnitelman mukaisesti saatu lähes päätökseen. Opastetaulut asennetaan keväällä 2018 ja sitten tehdään lopullinen talkootyöselvitys Kaupungille.
2
2.2 Alueellinen yhteisö- ja verkostotyö
Yhteistyö asuinalueemme kansalaisjärjestöjen, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa on edelleen tärkeä painopistealue kaupunginosayhdistyksemme toiminnassa.
Koy Vehmersalmi ry pyrkii rakentavalla toiminnallaan edistämään yhdistysten, yritysten ja muiden toi-mijoiden välistä yhteistyötä ja samalla vahvistamaan alueellisen yhteistyön koordinoijan roolia
2.3 Tiedottaminen:
Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on asukaslähtöinen tiedottaminen ja sen kehittäminen. Asukaslähtöi-syys edellyttää, että tiedottaminen toteutetaan niin, että tieto tavoittaa mahdollisimman laajasti kaikki asukkaat ja toimijat Vehmersalmella. Digitalisaation myötä sähköinen tiedonvälitys ja palvelut tulevat olemaan suuria haasteita mutta myös mahdollisuuksia tiedonvälityksessä ja palveluiden tuottamisessa.
Tiedotetaan asukkaille, osavuosiasukkaille, yrityksille ja yhteisöille kaupungin suunnitelmista, päätök-sistä ja ajankohtaisista asioista, tärkeistä hankkeista ja tapahtumista Vehmersalmella
Tiedottamisessa käytetään yhdistyksen nettisivuja, Vehmersalmen Seutu fb-sivua, Vehmeriläinen fb-ryhmää, Vehmeriläinen lehteä, paperisia tiedotteita sekä tiedotustilaisuuksia.
Koy Vehmersalmi ry pyrkii ylläpitämään:
 kuntapalvelujen yhteystietoja (nettisivut)
 tapahtumakalenteria (nettisivut/paperitiedote)
 yhdistysluetteloa (nettisivut/linkki)
 Vehmersalmen Palveluhakemistoa (nettisivut/paperihakemisto 2018)
2.4 Tilaisuudet, tapahtumat, koulutukset
 Vehmersalmi-päivät
 Mökötyksen MM-kisat (jatkoa Kylät Go- hankkeelle)
 Ensiapukoulutus/sydäniskurikoulutus (kevät 2018/vastuuhenkilönä Tuula Savolainen)
 Teatteriretki
 Osallistuminen Rakenna ja Asu – päiville Kuopiossa 24.–25.2.2018 on lähes pakollinen!
 Luontotaipaleen kesä- ja syystapahtuma
 Kunnossa kaiken ikää KKI-hankeavustusta haetaan maaliskuussa 2018. Kohde on vielä määritte-lemätön.
 Vehmeriläinen lehti julkaistaan vähintään kaksi kertaa v. 2018 (keväällä ja syksyllä)
 Frisbeegolf-radan kesätapahtuma, esim. yrittäjien maastokilpailu
 Suomi Meloo tapahtuma
 Hygieniapassikoulutus
 Melontakurssi
3
3. Yhdistyksen jäsenyydet ja osallistuminen
Kaupunginosayhdistys on jäsenenä Pohjois-Savon Kylät ry:ssä ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:ssä, joiden kokouksiin on syyskokouksen valittava virallinen edustaja. Syyskokous valtuutti halli-tuksen valitsemaan viralliset edustajat.
Yhdistyksen hallitus nimeää edustajat Maaseudun Yhteistyöryhmään ja Vehmersalmen yhteisölli-seen oppilashuoltoryhmään.
4. Leader – jatkohanke ”Vehmersalmen lähipalvelujen kehittäminen VePKE”
Koy Vehmersalmi haki marraskuussa 2016 Leader – rahoitusta kehittämishankkeelle, jonka tavoitteena on lähipalvelujen kehittäminen ja tuottaminen ja yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen em. toiminnoissa. Helmikuun alussa 2017 Kalakukko ry myönsi rahoituksen hankkeelle, jonka Ely hyväksyi maaliskuun lopulla. Hanke aika jatkuu 7.helmikuuta 2018 asti. Se työllis-tää hankekoordinaattorin tammikuun 2018 loppuun ja hanketyöntekijän sekä puheenjohtajan helmi-kuun 2018 loppuun. Hankkeen tuloksista poikivat mahdolliset lisäprojektit saadaan selville vasta sen päätyttyä.
Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry hallitus
Hyväksytty Koy Vehmersalmi ry:n syyskokouksessa 15.12.2017